Divers Fundulopanchax de disponible

à céder

19-02-2021
couples de Fundulopanchax amieti Edea Yaounde  km18 C 89-31

male Fundulopanchax marmoratus Mundemba GS88-01 

couple et males Gardneri Gold 

couples Fundulopanchax scheeli 

Fundulopanchax nigerianus Jos Plateau  

Freeze KCF

Poisy
74330 - France